Om verksamheten

Åldrar: 2–17

Barn- och ungdomshabiliteringen (Habb) ger barn och ungdomar med funktionsnedsättning råd, stöd och behandling. Målet är att allsidigt främja barnets utveckling till bästa möjliga funktionsförmåga. Habiliteringscenter träffar familjer som har barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder och ger också stöd och information till anhöriga samt till personal som barnen och ungdomarna möter. Alla insatser planeras utifrån barnets och familjens behov och i samråd med familjen gör habiliteringscenter en habiliteringsplan. Habiliteringscenter samverkar med ett stort antal andra aktörer, till exempel hjälpmedelscentralen, läkare, barnomsorgs- och skolpersonal, kommunens LSS-handläggare och handläggare på försäkringskassan. Personalen har medicinsk, psykologisk, specialpedagogisk och social kompetens.